Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Přednáška P. Kodeta

Saska

 

SAS ANIČKA 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

                                                                 

 

 „Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.“                                                                                                                      L. N. Tolstoj

 

Číslo registrace:
Vedoucí služby:                 
Pracovní tým:   
                     
Adresa:               
Telefon:    
email:              
7212507
Jana Žádníková - vedoucí sociálních a zdravotních projektů
PhDr. Táňa Faltisová, Mgr. Jana Pinkavová
Bc. Jana Falešníková, Mgr. Ivana Hulatová     
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
518 323 199, 776 689 488
sas@veselinm.charita.cz

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je jednou z nabízených služeb Charity Veselí nad Moravou.

 

Poslání služby

Posláním služby je nabídnout podporu a pomoc rodinám s nezaopatřeným dítětem nebo dětmi, jejichž vývoj je nebo by mohl být ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodina nedokáže sama bez pomoci překonat.

 

Dlouhodobá krizová situace

Dlouhodobě krizovou sociální situací rozumíme nepříznivou situaci rodiny spojenou např. s nevyhovujícím bydlením, reálným rizikem ztráty bydlení, nedostatečným příjmem rodiny, nezaměstnaností, předlužeností, absencí rodičovských kompetencí či rodičovské odpovědnosti, s odebráním dítěte z rodiny atd.
Za krizovou situaci považujeme situaci, kterou daná osoba prožívá jako velmi náročnou, vyčerpávající, ohrožující a pociťuje, že postrádá kompetence k jejímu úspěšnému zvládnutí.

 

Cíl poskytované služby

Cílem služby je podpora jednotlivých členů rodiny v aktivním zapojení do řešení jejich nepříznivé sociální situace s ohledem na jejich možnosti. Záměrem služby je, aby péči o domácnost, výchovu dětí a hospodaření s finančními prostředky v budoucnosti zvládali řešit samostatně.

 

Co služba nabízí:

 • pomoc a podporu s výchovou dětí a jejich zapojováním do chodu domácnosti,
 • pomoc a podporu s přípravou dětí do školy,
 • pomoc a podporu s každodenní péčí o dítě,
 • pomoc a podporu s hospodařením rodiny, s finančními problémy,
 • pomoc a podporu s chodem domácnosti,
 • doprovody na úřady, do škol, apod.
 • pomoc a podporu s vyřizováním tiskopisů,
 • pomoc a podporu s komunikací s úřady,
 • poskytnutí informací o dávkách státní sociální podpory a dávkách hmotné nouze,
 • pomoc a podporu při řešení bytové situace,
 • pomoc a podporu při hledání zaměstnání,
 • zprostředkování kontaktů na odborné pracoviště (právní poradenství, dětský psycholog, apod.),
 • předcházení odebrání dítěte z rodinného prostředí,
 • pomoc a podporu při navrácení dítěte zpět do rodinného prostředí.

 

Zásady poskytování služby

 • dobrovolnost - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně,
 • diskrétnost a mlčenlivost - uživateli je zajištěno bezpečné prostředí,
 • individuální přístup - respektujeme jedinečnost rodiny a její zvyklosti,
 • zachování lidské důstojnosti a respektování lidských a občanských práv,
 • bezplatnost.

 

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina)

Cílovou skupinou jsou rodiny (přičemž rodinou rozumíme dospělé osoby pečující o děti ve věku od 0 do 18 let s právním vztahem k těmto dětem) v dlouhodobě krizové sociální situaci.
V případě rodin se zletilým dítětem službu neposkytujeme, protože posilování rodičovské odpovědnosti je vzhledem ke zletilosti dítěte bezpředmětné.
Těhotná žena spadá do cílové skupiny pouze za předpokladu, že se předpokládá další spolupráce po narození dítěte.
Služby poskytujeme rodinám z Veselí nad Moravou a obcí z ORP Veselí nad Moravou.
 

Kapacita služby

Odvíjí se od míry intenzity a délky spolupráce s jednotlivými uživateli. Maximální okamžitá kapacita služby je v daném okamžiku 1 pracovník / 1 uživatel / 1 okamžik.

 

Forma poskytování služby

Služba je poskytována v terénní i ambulantní formě.

Terénní forma služby je poskytována v prostředí, kde uživatel žije (tj. především v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas), případně formou doprovodu.

Ambulantní forma služby je poskytována v kanceláři SAS Anička (Charita Veselí nad Moravou, Masarykova 136). Ambulantní forma služby není učena osobám, které potřebují bezbariérový vstup. Tyto osoby mohou využít terénní formu služby.

 
Pracovní doba:                                

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

07:00 – 17:00 

07:00 – 17:00  

07:00 – 17:00

07:00 – 17:00

07:00 – 15:00 

 

Terénní forma:                                                                               

pondělí

úterý

středa  

čtvrtek 

pátek   

08:30 - 11:30              12:00 - 16:30    

08:30 – 11:30             12:00 - 16:30                            

08:00 – 11:30             12:00 - 16:30               

08:00 – 11:30             12:00 - 17:30    

08:00 – 12:00 

 

Ambulantní forma:

pondělí 

úterý

středa

čtvrtek

pátek

08:30 - 11:30         

08:30 - 11:30         

08:30 - 11:30         

08:30 - 11:30         

08:00 – 12:00