Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Humanitární pomoc a práce s dobrovolníky

 

Kontakt

Bc. Kristina Komoňová – telefon: 731 626 081

Mgr. Lenka Koleňáková - 518 326 227

Petr Tomeček – telefon: 518 326 016

 

Poslání

Poskytování materiální a přímé pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

 

Cíl

Hlavním cílem je přímá, tedy okamžitá, pomoc lidem v nouzi. Jedná se o darování potravin, základních hygienických a jiných potřeb. Žadatele můžeme také podpořit finančně, například úhradou obědů nebo školkovaného, léků, nutných pomůcek nebo domácích spotřebičů. Nejedná se o sociální službu z pohledu zákona, ale vnímáme tuto pomoc jako významné doplnění a návaznost na naše služby.

 

Cílem je tedy

* Shromažďovat darované potraviny, přebytky a materiální pomoc (např. hygienické, prací a dezinfekční prostředky, oblečení, potřeby pro domácnost, školní pomůcky apod.)

* Účelně rozdělovat potřebným - zejména sociálně slabým rodinám, lidem bez přístřeší, matkám s dětmi v tísni, seniorům a potřebným jednotlivcům, vč. pomoci v rámci mimořádných událostí (např. při povodních, po požárech atd.).

 

Cílová skupina

Osoby v nouzi. Kdy nouze může být způsobena důsledkem mnoha příčin, jako je nemoc, stáří, živelné katastrofy, nedostatečné zabezpečení základních životních potřeb – výživy, ošacení, bydlení. Může souviset se sociálním znevýhodněním pro dlouhodobou nezaměstnanost, atd. Pro všechny tyto situace je charakteristické, že je člověk již nedokáže řešit vlastními silami, ani za pomoci své rodiny a místní komunity.

Prakticky to znamená, že žadatel o pomoc musí nějakým způsobem prokázat svou nouzi a také svou snahu ji řešit. Proto žadatele také seznamujeme s tím, že si ověřujeme, jeho životní, sociální situaci buď vlastím sociálním šetřením anebo nám situaci žadatele potvrdí někdo jiný – například pracovníci sociálního odboru, starostové obcí, kněží a podobně. Vlastní snaha také znamená, že žadatel již vyčerpal veškerou pomoc od státu.

Obecně podporujeme lidi bez domova, rodiče samoživitele, ale také osoby, které se dostaly do dluhové pasti
a nedaří se jim vymanit se z ní. O pomoc žádají také i rodiny, které zasáhla vážná nemoc jednoho z členů.

 

Popis činnosti

V rámci tohoto projektu je poskytována pomoc několika skupinám uživatelů:

1. Pomoc lidem bez přístřeší

Lidem bez přístřeší zásadně neposkytujeme žádnou přímou finanční pomoc. Mohou od nás obdržet jednorázovou materiální pomoc v různých formách (např. základní potraviny, nezbytná jízdenka na vlak, chybějící část oděvu, apod.). Poskytování pomoci je evidováno a její čerpání má daná pravidla pro jednotlivého uživatele ve sledovaném roce. To znamená, že ji nelze bez vážného důvodu opakovaně využívat. Tím předcházíme jejímu zneužívání.

 

2. Pomoc lidem v obtížné finanční a materiální situaci

Pomoc je poskytována lidem jak na území působnosti Charity Veselí nad Moravou, tak v jiných regionech. Tato pomoc může mít podobu finanční i materiální.

 

a) Pomoc lidem v územní působnosti Charity Veselí nad Moravou
Charita Veselí nad Moravou poskytuje pomoc lidem ve své územní působnosti, žádost si může podat každý, kdo se domnívá, že je v obtížné situaci. Charita Veselí nad Moravou se také sama aktivně podílí na vyhledávání osob v těžkých životních situacích, ve kterých si nejsou postižení schopni sami pomoci. Každá žádost je individuálně posouzena pětičlennou komisí Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Ke schválení žádosti je potřeba nejméně nadpoloviční většina hlasů členů komise. Ve výjimečných případech při rozsáhlejší pomoci musí souhlasit nejméně čtyři členové komise. Ve většině případů se jedná o materiální výpomoc formou nákupu potravin, vybavení, materiálu na opravy, úhradu stravného, úhradu jednorázových zvýšených nákladů spojených
s narozením dítěte, s rozvodem rodičů, či úmrtím jednoho z rodičů, apod. Tato pomoc je financována převážně
z prostředků Tříkrálové sbírky nebo Postní almužny.

 

b) Pomoc lidem mimo územní působnost Charity Veselí nad Moravou
Charita tuto pomoc nezajišťuje přímo, poskytuje na ni pouze finanční a materiální prostředky, které za tímto účelem obdržela od dárců. Patří sem např. dary obětem zemětřesení, povodní a dalších živelných katastrof.

 

Zdroje humanitární pomoci

Jsme členem Potravinové banky Brno a také Potravinové banky Olomouc. Z tohoto zdroje získáváme potraviny ze supermarketů, které by se jinak, například z důvodu blížící se doby trvanlivosti, musely zlikvidovat.
Přes potravinovou banku Olomouc jsme zapojeni do projektu FEAD (projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) ten tvoří v současné době velkou část přijatých potravin a hygienických potřeb.
Finanční pomoc je poskytována z části výtěžku Tříkrálové sbírky a Postní almužny.
Mimo to sami pořádáme konkrétní sbírky s konkrétním účelem – především materiálního charakteru (př. sbírka školních pomůcek, sbírka pánského oblečení, sbírka spacáků atd.).

 

Možnost pomoci ze strany veřejnosti

* Darování zabalených, nepoškozených trvanlivých potravin nebo věcí při konkrétních vyhlášených sbírkách kdykoliv během roku, nebo po předchozí domluvě.

 

     Potraviny             obleč