Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Humanitární pomoc a práce s dobrovolníky

 

Kontakt

Bc. Kristina Komoňová – telefon: 731 626 081

Mgr. Lenka Koleňáková - 518 326 227

Petr Tomeček – telefon: 518 326 016

 

Poslání

Poskytování materiální a přímé pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

 

Cílová skupina

Osoby v nouzi. Nouze může být způsobena důsledkem mnoha příčin, jako je nemoc, stáří, živelné katastrofy, nedostatečné zabezpečení základních životních potřeb – výživy, ošacení, bydlení. Může souviset se sociálním znevýhodněním pro dlouhodobou nezaměstnanost, atd. Pro všechny tyto situace je charakteristické, že je člověk již nedokáže řešit vlastními silami, ani za pomoci své rodiny a místní komunity.

Popis činnosti

V rámci tohoto projektu je poskytována pomoc několika skupinám uživatelů:

1. Pomoc lidem bez přístřeší

Lidem bez přístřeší zásadně neposkytujeme žádnou přímou finanční pomoc. Mohou od nás obdržet jednorázovou materiální pomoc v různých formách (např. základní potraviny, nezbytná jízdenka na vlak, chybějící část oděvu, apod.). Poskytování pomoci je evidováno a její čerpání má daná pravidla pro jednotlivého uživatele ve sledovaném roce. To znamená, že ji nelze bez vážného důvodu opakovaně využívat. Tím předcházíme jejímu zneužívání.

2. Pomoc lidem v obtížné finanční a materiální situaci

Pomoc je poskytována lidem jak na území působnosti Charity Veselí nad Moravou, tak v jiných regionech. Tato pomoc může mít podobu finanční i materiální.

a) Pomoc lidem v územní působnosti Charity Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou poskytuje pomoc lidem ve své územní působnosti, žádost si může podat každý, kdo se domnívá, že je v obtížné situaci. Charita Veselí nad Moravou se také sama aktivně podílí na vyhledávání osob v těžkých životních situacích, ve kterých si nejsou postižení schopni sami pomoci. Každá žádost je individuálně posouzena pětičlennou komisí Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Ke schválení žádosti je potřeba nejméně nadpoloviční většina hlasů členů komise. Ve výjimečných případech při rozsáhlejší pomoci musí souhlasit nejméně čtyři členové komise. Ve většině případů se jedná o materiální výpomoc formou nákupu potravin, vybavení, materiálu na opravy, úhradu stravného, úhradu jednorázových zvýšených nákladů spojených
s narozením dítěte, s rozvodem rodičů, či úmrtím jednoho z rodičů, apod. Tato pomoc je financována převážně z prostředků Tříkrálové sbírky nebo Postní almužny.

b) Pomoc lidem mimo územní působnost Charity Veselí nad Moravou
Charita tuto pomoc nezajišťuje přímo, poskytuje na ni pouze finanční a materiální prostředky, které za tímto účelem obdržela od dárců. Patří sem např. dary obětem zemětřesení, povodní a dalších živelných katastrof.

 

DOBROVOLNÍCI

Naše služby by nebyly kompletní bez obětavé pomoci dobrovolníků. V roce 2015 se dobrovolníci zapojili
do projektů humanitární pomoci jako koledníci a vedoucí skupin Tříkrálové sbírky i jako členové komise
pro rozdělování pomoci. Pomáhali také pravidelně jako doprovod zájemcům z řad obyvatel města na nedělní bohoslužby. Dobrovolníci se zapojili do podzimní Národní potravinové sbírky ve Veselí nad Moravou
ve spolupráci s obchodním domem Kaufland.

Akreditované dobrovolnictví je realizováno ve Stacionáři Toník, kam pravidelně dochází certifikovaná canisterapeutka.