Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DÁRCOVSTVÍ

 

        ÚVODNÍ SLOVO:

Charita Veselí nad Moravou je poskytovatelem zdravotních služeb a několika sociálních služeb, kdy se řadíme mezi nestátní neziskové organizace s vícezdrojovým financováním. Náš rozpočet je částečně tvořen příjmem
z našich služeb, nadačních fondů, grantových projektů, dotací z MPSV, dotací z ORP Veselí nad Moravou apod. Prostředky, které sociální služba získá z nadací, ministerstva či jiných institucí jsou pak velmi často vázány
na určitý účel, čímž neumožňuje volně disponovat s penězi a přerozdělovat je dle aktuální potřeby do oblasti, které se nachází ve finančním deficitu. 
Podpora neziskového sektoru komerční sférou je znakem vyspělé občanské společnosti. Velmi si této pomoci vážíme a za dosavadní spolupráci děkujeme. 

 

ZPŮSOBY POMOCI:

Charitu Veselí nad Moravou můžete podpořit několika způsoby:

  • finančním darem na č. ú. 35-4594850237/0100 u KB
  • dárcovskou DMS
  • materiální pomocí (konkrétní požadavek na materiální pomoc pro konkrétní klienty, bývá uveřejněný na našich webových stránkách, na vývěsce Charity Veselí n.M.)
  • nabídkou profesionálních služeb (právníci, psychologové,...)
  • dobrovolnou pomocí
  • modlitbou 

         PODĚKOVÁNÍ:

Jsme si vědomi toho, že pomoc druhému není v dnešní době samozřejmostí a vážíme si jakékoli formy daru, který přispívá ke zkvalitnění poskytování sociální služby nebo pomáhá přímo uživatelům sociálních služeb
v řešení jejich nepříznivé sociální situace.