Výroční zpráva

2003

Charita Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 136

698 01 Veselí nad Moravou

e-mail: veselinm@charita.cz 

telefon: 518 322 213

http//www.veselinm.caritas.cz

fax: 518 324 600

Název účtu: Česká spořitelna, a.s., Břeclav

Číslo účtu: 1442775369/0800


Úvodní slovo

Milí bratři a sestry, přátelé,

kteří se cítíte být zdraví i nemocní, žijící v pěkných vztazích s nejbližšími i vy, kteří jste o ně ochuzeni jakoukoli příčinou; vy, kteří jste naprosto "soběstační" v základních lidských věcech a na čase jiných "nezávislí"; i vy, jejichž čas se "jaksi počítá" návštěvami jednotlivých pracovníků Charity.

Dostává se vám do rukou "výroční zpráva" těchto pracovníků, abyste se seznámili s širokým obsahem služeb, které Charita Veselí nad Moravou poskytuje a nabízí,
s jejich výsledky v číslech a za nimi tušenými vztahy a konečně s jejich nadějemi.

Ale toto by nebylo všechno, kdybychom si opomenuli oživit před svým zdravím i nemocí, mládím
i stářím... ..osobu Mistra charity,
Ježíše Krista, jehož nikdo nikdy nepředčí a který nás učí správným motivům charitní služby a činí z ní službu nadpřirozenou.

"Cokoliv jste učinili jednomu
z mých nejmenších bratrů, mě jste učinili"

Když tedy Charita slouží člověku vidí v něm Ježíše Krista, který její službu přijímá.

A dokud toto vidění bude Charita Veselí nad Moravou mít, bude mít víc než jen sociální rozměr.

A to vám ze srdce přeje

bratr Lev

- -


Obsah

Úvodní slovo 2

Obsah 3

O nás 4

Organizační schéma Charity Veselí nad Moravou 5

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) 6

Chráněná dílna – cukrářská výroba 10

Občanská poradna 12

Přípravný stupeň pomocné školy 13

Příprava k porodu a cvičení pro těhotné 15

Humanitární pomoc a práce s dobrovolníky 16

Tříkrálová sbírka 19

Lékárna sv. Lukáše 21

Výdejna léků sv. Alžběty 22

Spolupráce s úřady a veřejností 23

Poděkování 24

- -


O nás

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. (Stanovy Arcidiecézní charity Olomouc)

Popis organizační struktury

Charita Veselí nad Moravou je složkou Arcidiecézní charity Olomouc. Diecézní biskup jí udělil právní subjektivitu dne 16. 5. 1991. Její činnost řídí ředitel. Jeho závažná rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem rady Charity. Radu Charity jmenuje prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Členové rady Charity Veselí nad Moravou jsou uvedeni dále.

Rada Charity Veselí nad Moravou

Předsedkyně:

Mgr. Pavla Kebrlová

Členové:

Marie Šimšíková

Josef Kočiš

Radek Hořák

Revizní komise:

MUDr. Eva Bezděková

RNDr. Jiřina Lukešová

MUDr. Vladimír Petráček

- -


Organizační schéma

Charity Veselí nad Moravou

- -


Charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba (CHOPS)

Poslání

Pomoc lidem se sníženou schopností sebeobsluhy vyvolanou stářím, nemocí či zdravotním handicapem.

Jedná se o péči zdravotní, sociální, ale i o podporu a útěchu psychickou a duchovní. Péče se poskytuje v domácím prostředí klienta, které je mu důvěrně známé.

Charitní ošetřovatelská služba

Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry s požadovaným vzděláním a praxí. Služba je indikována praktickými lékaři a hrazena
z veřejného zdravotního pojištění. Náplní práce sester je zajištění aplikace injekcí, inzulínů, odběr biologického materiálu, převazy dekubitů, operačních ran, bércových vředů, ošetření stomií, cévkování, provádění očistného klysmatu, měření fyziologických funkcí, zaučení

rodinných příslušníků, ošetřovatelská rehabilitace. Cílem péče je navrácení pacienta do známého sociálního prostředí, získání jistoty při běžných denních činnostech, zvládnutí sebeobsluhy a soběstačnosti
a stabilizace fyzického a psychického zdravotního stavu. Máme obrovskou radost z každého i sebemenšího úspěchu. Důvodem k radosti je i to, když nemocný dokáže svou chorobu přijmout, vyrovnat se s ní a nerezignovat.

Pečovatelská služba

Pečovatelskou službu poskytují pečovatelky s akreditovaným kurzem. Pečovatelské úkony jsou poskytovány na základě dohody mezi Charitou a klientem nebo jeho zástupcem. Úhradu za poskytnuté služby platí klient dle sazebníku pečovatelských výkonů, který je uveden ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.182/1991.

Mezi výkony pečovatelské služby, které naše pracovnice poskytují patří: hygienická péče, dovoz oběda, podání stravy a její příprava, zajištění chodu domácnosti, úklid bytu, doprovod na vyšetření, dohled nad klientem, jednoduché ošetřovatelské výkony a další dle dohody (např. pedikúra, stříhání vlasů, holení).

- -


Dále nabízíme k zapůjčení protetické pomůcky jako např. polohovací lůžka, WC židle, invalidní vozíky, chodítka, antidekubitní matrace, franc. hole, sedačky do vany, stolky k lůžku, nádstavce na WC, hrazdy, schůdky.

Cílová skupina

Senioři, zdravotně handicapovaní, lidé se sníženou mírou sebeobsluhy.

Složení klientely

90 % senioři ve věku nad 65 let

10 % ostatní, např. zdravotně handicapovaní

Personální zajištění služby

Počet pracovníků v ošetřovatelské službě: 7 přepočtených úvazků

Počet pracovníků v pečovatelské službě: 8,7 přepočtených úvazků

Kontakt

Vedoucí sestra:

Jana Žádníková

tel. 518 322 213

Statistické údaje:

Počet ošetřovatelských návštěv 18 976

Počet pečovatelských návštěv 36 585

Počet pečovatelských výkonů: 37 169

Počet ošetřovatelských výkonů: 33 588

Počet klientů v pečovatelské službě: 359

Počet klientů v ošetřovatelské službě: 291

Počet klientů celkem: 501

Počet spolupracujících lékařů: 20

Provozní doba:

Služba je poskytována nepřetržitě, včetně sobot a nedělí.

Žádosti o péči jsou přijímány:

PO – PÁ 9.00 – 15.30, ST 9.00 – 17.00

- -


Ekonomické údaje:

Přehled nákladů a výnosů CHOPS

Výnosy

Dotace ze stát. rozpočtu MPSV ČR 745 000,- Dotace ze stát. rozpočtu – ÚP 44 935,- Dotace – Jihomoravský kraj 104 000,- Dotace od místních zastupitelstev 426 400,-

Dotace celkem 1 320 335,-

Ostatní příjmy – úroky běžných účtů, vkladů 1 110,- Ostatní příjmy – zdrav. Pojišťovny 2 976 237,- Příjmy od klientů CHOPS 547 169,- Příjmy z prodeje majetku 40 000,- Ostatní provozní příjmy – (vč. náhrady škody) 278 624,- Příspěvky – tříkrálová sbírka 2002 157 171,-

Ostatní příjmy celkem 119 075,-

Výnosy celkem 5 439 721,-


- -


Náklady

Spotřeba materiálu 258 154,-

Spotřeba energie 24 873,-

Spotřeba pohonných hmot 218 125,-

Ostatní služby vč. Leasingu 530 300,-

Opravy a udržování 174 794,-

Cestovné 24 589,-

Placené nájemné 14 085,-

Pojištění 87 377,-

Výdaje na stravování 47 419,-

Služby spojů 62 442,-

Ostatní provozní náklady 73 495,-

Materiál, energie a služby celkem 1 515 653,-

Odpisy 50 358,-

Osobní náklady celkem 3 844 319,-

Náklady celkem 5 410 330,-V roce 2003 se oproti roku 2002 snížil počet klientů (uživatelů služeb) o 40 osob. Proti tomu se navýšil počet výkonů a úkonů u stávajících klientů.

Tabulka příjmů a výdajů na 1 klienta a rok

2000 2001 2002 2003

Příjem na 1 klienta 4 589,05 7 444,05 8718,79 10 857,73

Výdej na 1 klienta 5 552,72 8 427,27 8355,50 10 799,06

Ztráta na 1 klienta -963,67 -983,22 +363,29 +58,67- -


Chráněná dílna - cukrářská výroba

Poslání

Poskytnutí pracovního a společenského uplatnění formou pracovní činnosti třem pracovníkům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu nemohou najít pracovní uplatnění na trhu práce.

Popis činnosti

Výrobní náplň dílny tvoří cukrárenská výroba. Pečeme rozmanitý sortiment cukrárenských produktů – zákusky, klasické i atypické dorty, light cukrářské výrobky.

Cílová skupina

Lidé se zdravotním handicapem, se změněnou pracovní schopností, částečně nebo plně invalidní, evidovaní jako nezaměstnaní.

Personální zajištění služby

Vedoucí dílny: Jana Matějná

Počet pracovníků: 7 (na přepočtené úvazky 3,95)

Kontakt

Vedoucí dílny

paní Jana Matějná

tel. 518 326 381, e-mail: cukrarna. veselinm@caritas. cz

www.cukrarna.caritas.cz

Provozní doba:

Po – Pá 7.00 – 15.00

- -


Přehled nákladů a výnosů Chráněné dílny

– cukrářské výroby

Výnosy

Dotace ze stát. rozpočtu MPSV ČR 270 000,- Dotace ze stát. rozpočtu –ÚP 120 000,- Dotace – Jihomoravský kraj 70 000,- Dotace celkem 460 000,- Příjmy z prodeje výrobků 279 747,- Ostatní příjmy celkem 14 524,-
Výnosy celkem 754 271,-

Náklady

Spotřeba materiálu 195 873,- Spotřeba energie 39 232,- Ostatní služby vč. leasingu 15 743,- Opravy a udržování 1 388,- Placené nájemné 8 400,- Služby spojů 8 807,- Ostatní provozní náklady 6 697,- Materiál, energie a služby celkem 276 140,- Odpisy 51 064,- Osobní náklady celkem 510 257,-

Náklady celkem 837 461,-

Projekt chráněného pracoviště nepředpokládá zisk právě pro charakter zařízení.

Nejedná se prioritně

o produktivitu práce, ale o pracovní uplatnění klientů dílny.

- -


Občanská poradna

Poradna poskytuje poradenskou pomoc lidem v obtížné sociální situaci. Pomáhá při orientaci
v problému, hledání řešení a při realizaci konkrétních opatření směřujících k vyřešení problému. Nej

častěji má tato pomoc formu rady či poskytnutí informace, v některých případech je klient doprovázen při jednání na úřadech apod. Poradce však nikdy nejedná místo klienta.

Cílová skupina

Lidé v obtížné sociální situaci

Personální zajištění služby
Počet pracovníků: 1 dobrovolník

Statistické údaje

Počet klientů v roce 2003: 160 klientů

Počet kontaktů: 180 kontaktů

Kontakt

Vedoucí poradny

Mgr. Pavla Kebrlová

tel. 518 326 227

Ekonomické údaje

Výnosy

Dotace ze stát. rozpočtu MPSV ČR 22 000,-

Dotace celkem 22 000,-

Výnosy celkem 22 000,-

Náklady

Spotřeba materiálu 12 982,-

Ostatní služby 3 967,-

Opravy a udržování 10 571,-

Ostatní provozní náklady (např. spoje atd.) 4 736,-

Materiál, energie a služby celkem 32 256,-

Náklady celkem 32 256,-

Ztráta byla vykryta z vlastních zdrojů.- -


Přípravný stupeň

pomocné školy

Jde o projekt Speciální školy Veselí nad Moravou, která provozuje přípravný stupeň pomocné školy pro děti s kombinovanými vadami. Ve třídě pracuje s dětmi speciální pedagog a zdravotní se

stra. Zdravotní sestra je zaměstnancem Charity Veselí nad Moravou. Pečuje o hygienu, o děti při únavových stavech, vykonává různé rehabilitační činnosti, případně podává předepsané léky.

Personální zajištění služby

Počet pracovníků: 1

Kontakt
Paní Marcela Tomečková

Adresa: Speciální školy, Kollárova 1045, Veselí nad Moravou

Telefon: 605 056 873

Počet klientů

7 dětí

- -


Přehled nákladů a výnosů přípravného stupně

Výnosy

Příjmy z prodeje služeb 106 983,-

Ostatní příjmy celkem 106 983,-

Výnosy celkem 106 983,-

Náklady

Služby spojů 67,-

zdravotnický materiál 200,-

Materiál, energie a služby celkem 267,-

Osobní náklady celkem 108 169,-

Náklady celkem 108 436,-

Ztráta byla vykryta z vlastních zdrojů.

- -


Příprava k porodu

a cvičení pro těhotné

Službu nabízíme všem zájemcům, místním i mimoměstským.

Tato setkání mohou bezplatně navštěvovat manželé společně nebo maminka sama. Příprava probíhá podle zájmu klienta.

Sezení se uskutečňuje cca 4x popř. podle dohody. Nabídka kurzu je široká, seznámí zájemkyně

s průběhem těhotenství, porodními dobami, samotným porodem, kojením a dobou šestinedělí. Pod dohledem porodní asistentky se naučí prvním krůčkům péče o no

vorozence. Budoucí rodiče se tak mohou v předstihu připravit na na-rození miminka. Nabídka také obsahuje cvičení na žíněnkách
a míčích, které je důležité pro zlepšení celkové tělesné kondice. Sestava cviků obsahuje také dechová cvičení, která jsou důležitá v průběhu porodu. Naším cílem je dosažení psychické pohody maminek

a zmírnění obav a strachu z nadcházející události. Při poskytování služby spolupracujeme s Poradnou pro ženy a dívky ve Veselí nad Moravou.

Kontakt
Paní Marcela Tomečková

Adresa: Charita Veselí nad Moravou, Masarykova 136
Telefon: 605 056 873

- -


Humanitární pomoc

a práce s dobrovolníky

Poslání

Poskytování materiální a finanční pomoci občanům u nás i v zahraničí.

Cílová skupina

Fyzické osoby, které dostávají pomoc v rámci tohoto projektu jsou lidé v obtížné sociální situaci. Nezkoumáme zdali je tato situace jimi zaviněna či ne.
Popis činnosti

V rámci tohoto projektu je poskytována pomoc několika skupinám klientů.

Pomoc lidem bez přístřeší

Jde o pomoc lidem bez přístřeší a pomoc lidem, kteří se ocitli

v obtížné sociální situaci díky svému zdravotnímu stavu, živelné pohromě nebo z jiných příčin. Lidem bez přístřeší zásadně neposkytujeme žádnou přímou finanční pomoc. Mohou od nás obdržet pouze materiální pomoc v různých formách (např. základní potraviny, nezbytná jízdenka na vlak, chybějící část oděvu, apod.). Poskytování pomoci je evidováno a její čerpání je omezeno pro daného klienta v daném roce, tzn. že ji nelze opakova

ně využívat. Tím se bráníme jejímu zneužívání.

Pomoc lidem v obtížné

finanční a materiální situaci

Jde o situace, které byly způsobeny např. živelnou katastrofou, nehodou apod. Pomoc je poskytovaná lidem jak v územní působnosti Charity Veselí nad Moravou, tak v jiných regionech. Tato pomoc může mít podobu jak finanční tak materiální.

Pomoc lidem v územní působnosti Charity Veselí nad Mor.
Pokud je pomoc poskytovaná Charitou Veselí nad Moravou klientům v její územní působnosti, probíhá následujícím způsobem. Nejprve provede pracovník Charity Veselí nad Moravou sociální šetření a poté navrhne výši příspěvku. Tento návrh předloží komisi ustavené radou Charity Veselí nad Moravou. Po schválení komisí Charity Veselí nad Moravou je

s obdarovaným člověkem sepsána smlouva. Obdarovaný obdrží peníze a musí podrobně doložit způsob užití finančních prostředků v souladu s podepsanou smlouvou.

V některých případech klient neob

- -


drží přímo finanční hotovost, ale je za něho např. uhrazena faktura apod. Tato pomoc je financována převážně z prostředků tříkrálové sbírky (viz kapitola Tříkrálová sbírka).

Pomoc lidem mimo územní působnost Charity Veselí nad Mor.

Charita tuto pomoc nezajišťuje přímo, poskytuje na ni pouze finanční a materiální prostředky, které za tímto účelem obdržela
od dárců. Například dary obětem zemětřesení a různých živelných katastrof.
Pomoc cizincům v nouzi

na území ČR

V průběhu roku jsme zásobovali 4 příhraniční sklady materiální pomocí uprchlíkům na oddělení policie ČR v Radějově, Sudoměřicích, Nové Lhotě a Javorníku. Jednalo se zejména o trvanlivé potraviny (konzervy, instantní polévky, balenou vodu, těstoviny, rýži…), hygienické a toaletní potřeby, jednorázové misky, kelímky a lžičky.

V roce 2003 byla pomoc poskytnuta 405 lidem z Číny, Indie, Iráku, Vietnamu a Moldávie v hodnotě 4 905,30 Kč.

Adopce na dálku
Charita zprostředkovává lidem, kteří se chtějí projektu Adopce

na dálku podílet informace a konkrétní adresy dětí, které je možno

"sponzorovat", tj. přispívat na jejich výživu a vzdělání. Jde o děti z rozvojových zemí, např. Indie nebo Ukrajiny. Sponzor dítěte se zavazuje poskytnout na vzdělání a výživu dítěte stanovený finanční obnos. Jeho výše se mění v závislosti na zemi odkud pochází dítě, nejméně je to 5.000 Kč za jeden kalendářní rok. Setkáváme se i s případy, kdy se na sponzorování dítěte domluví např. pracovní kolektiv, společenství rodin či mládeže. Také zaměstnanci naší organizace v tomto roce adoptovali chlapce a dívky z Ukrajiny.

- -


Personální zajištění služby

Pracovníků: 1

Kontakt:
Ing. Adéla Zemanová

Tel. 518 326 016

Přehled nákladů a výnosů humanitární + ostatní činnost

Výnosy

Sbírky a dary 57 318,-

Výnosy celkem 57 318,-

Náklady

Spotřeba materiálu 47 309,-

Spotřeba pohonných hmot 13 670,-

Ostatní služby vč. leasingu 4 913,-

Placené nájemné 2 859,-

Poskytnuté příspěvky 16 624,-

Služby spojů 609,-

Ostatní provozní náklady 19 381,-

Materiál, energie a služby celkem 105 365,-

Osobní náklady 1 800,-

Náklady celkem 107 165,-

Ztráta byla vykryta z vlastních zdrojů.

Tabulka neobsahuje informace o pomoci z Tříkrálové sbírky,

pomoci běžencům a adopci na dálku.

- -


Tříkrálová sbírka

Historie Tříkrálové sbírky začala v České republice v roce 2000, kdy proběhla poprvé na území olomoucké arcidiecéze. Původcem myšlenky na sbírku, která byla orientována na pomoc Charitě při realizaci jejích projektů byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Nápad, kterému zpočátku málokdo důvěřoval, se osvědčil. Historicky první Tříkrálová sbírka cha

rity proběhla pouze na území olomoucké arcidiecéze a vynesla více než 8 milionů Kč, což překonalo

i ty nejoptimističtější odhady.

V roce 2001 proběhla sbírka podle zadání České biskupské konference na celém území České republiky a setkala se s mimořádně příznivým ohlasem u veřejnosti.

Od tohoto roku již probíhá pravidelně na celém území České republiky.

Výnosy TKS od roku 2000 do roku 2003

Rok
2000 372 899,- 53 8 414 699,-

2001 486 732,- 90 31 925 318,-

2002 563 490,- 104 37 049 170,-

2003 658 981,- 121 40 364 639,-

*) výnos pouze na území Olomoucké arcidiecéze

Využití sbírky 2003

Výnos 658 981,- byl rozdělen:

- 47 % vybavení a podpora charitního díla

Charity Veselí nad Moravou = 312 920,69 Kč

- 10 % humanitární pomoc

- 15 % Arcidiecézní charita Olomouc

- 5 % Sdružení Česká katolická charita

- 5% Krizový fond

- 5 % režie sbírky

Výnos v celé ČR

Počet skupinek v oblasti působnosti Charity Veselí nad Mor.

Vybráno v působnosti Charity Veselí n. Mor.


*

- -


Charita Veselí nad Moravou obdržela z částky vybrané koledníky

312 920,69 Kč a ty byly rozděleny takto:

-100 000 Kč přímá pomoc

- 6 000 Kč pomoc lidem bez domova

- 10 000 Kč příspěvek Poradně pro ženy a dívky ve Veselí nad Mor.

- 157 170, 69 Kč vybavení a podpora činnosti CHOPS

- 39 750,- polohovací lůžko pro Speciální školu ve Veselí n. M.

Další informace o tříkrálové sbírce lze nalézt na stránkách

www.acho.caritas.cz a www.trikralovasbirka.cz.

Upřímně děkujeme všem obětavým koledníkům i štědrým dárcům.

Kontakt:

Ing. Adéla Zemanová

asistent tříkrálové sbírky

Na závěr připojujeme postřeh našeho koledníka.

Letošní sbírka byla pro mne opět obohacením a ujištěním, že dobří lidé jsou stále mezi námi a každý rok jich přibývá. Mnoho lidí nám otevřelo s úsměvem a mnohdy i s vděčností, že jsme přišli

a oni mohli dle svých možností přispět do po-kladničky. Stále více si uvědomuji, že nikdo

z nás neví, kdy bude potřebovat pomoc druhých.

Jsem ráda, že k nám letos přibyli další dobrovolníci, díky nimž se nám zmenšil rajon a chladné počasí se dalo lépe zvládat. Jak pro dospělé tak i pro děti je sbírka určitou obětí, která ale určitě stojí za to. Je potřeba se učit, že pro dobrou věc se nesmíme bát jít mezi lidi.

J. B.

- -


Lékárna sv. Lukáše

Popis činnosti
Výdej léků na recepty, prodej léků a léčiv, zdravotnických potřeb, zdravotnické kosmetiky, veterinárních léků. Poskytujeme rovněž odborné poradenství. Lékárna pracuje jako lékárna základního typu.
Personální zajištění služby

Počet pracovníků: 7

Kontakt

Vedoucí lékárny Mgr. Marie Pavlíková

tel.: 518 324 600

e-mail: lekarna.veselinm@caritas.cz

Provozní doba

Po-Pá 7.30 – 17.30

So 8.00 – 11.00

- -


Výdejna léků sv. Alžběty

Popis činnosti

Výdejna je odloučeným pracovištěm lékárny sv. Lukáše. Vydáváme zde léky na recepty, prodáváme léky, léčiva, zdravotnické potřeby, zdravotnickou kosmetiku, veterinární léky a poskytujeme odborné poradenství. Pouze připravovaná léčiva vyrábíme a dovážíme z lékárny sv. Lukáše.

Jsme připraveni Vám poskytnout plnohodnotné a kvalifikované služby v plném rozsahu dle vašich potřeb.

Personální zajištění služby

Počet pracovníků: 2

Kontakt

Vedoucí výdejny Mgr. Lucie Rybecká

tel. 518 326 381

Adresa: Hlavní 680, Vnorovy 696 61

Provozní doba

Po – St 8.00 – 16.00

Čt 8.00 – 17.30

Pá 8.00 – 14.00

- -


Spolupráce s úřady

a veřejností

Za dobrou spolupráci a finanční příspěvky děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, Městu Veselí nad Moravou, obcím Vnorovy, Hroznová Lhota, Blatnice pod svatým Antonínkem,

Jihomoravskému kraji a Úřadu práce Hodonín. Zvláštní poděkování patří farním úřadům děkanátu Veselí nad Moravou a Arcidiecézní charitě Olomouc. Dále všem spolupracujícím lékařům, Speciální škole ve Veselí nad Moravou a všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří se podíleli na růstu našeho společného díla.

 

Poděkování

Patří všem našim příznivcům, jak nově získaným tak i stálým a léty prověřeným spolupracovníkům. Bez Vaší důvěry a štědrosti by naše činnost nebyla možná. Vážíme si každého daru. I sebemenší příspěvek má velkou hodnotu. S pomocí mnoha dobrých lidí jsme mohli být prospěšní mnoha potřebným lidem.

Děkujeme…

- -