Občanská poradna

        občanská bílá                   

Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam“
Arthur C. Clarke

Služby Občanské poradny jsou bezplatné a anonymní

Číslo registrace:
Vedoucí služby:
Pracovní tým:

Adresa:
Telefon:

3489996
Jana Žádníková - vedoucí sociálních a zdravotních projektů
Mgr. Lenka Koleňáková  (vedoucí Občanské poradny)
Ing. Bc. Renata Měsíčková – dluhové poradenství

Masarykova č. p. 1769, 698 01 Veselí nad Moravou
735 765 242
739 389 219 – dluhové poradenství

Pokud se Vám stane, že telefon není zvednut, je pravděpodobně ztišen z důvodu probíhající konzultace. Doporučujeme proto zkoušet volat opakovaně, vhodnější je volání cca 5-10 minut před celou hodinou.
 
 E-mail:                  poradna@veselinm.charita.cz 
                               dluhove.poradenstvi@veselinm.charita.cz  
            
Obracet se na nás můžete i prostřednictvím e-mailu. Ve zprávě  můžete orientačně napsat okruh svých potřeb, aktuální problém, který chcete řešit, jaké kroky jste v této věci už podnikli. Můžete také rámcově navrhnout termíny setkání, které by Vám vyhovovaly. Termín je považován za závazný až po oboustranném potvrzení. Kontaktovat se Vás pokusíme do 24 hodin.

Občanská poradna je tradiční službou, která už více jak 20 let nabízí poradenství potřebným. Vznikla 1. 7. 1999 a od roku 2007 poskytuje své služby 5 dní v týdnu. Odborné sociální poradenství je možné poskytovat pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a dalších zdrojů a jen v odpovídajícím rozsahu v souladu se zákonem č. 108/2006Sb.

Nepříznivá sociální situace v rámci naší poradny:

1) souvisí s reálným a výrazným ohrožením základních podmínek existence, kterými jsou: 

 • výrazně nedostatečné zabezpečení základních životních potřeb či jejich ztráta – výživa, ošacení, bydlení, 
 • výrazné ohrožení potřeby bezpečí (ohrožení existence vážnou nemocí, narušení tělesné integrity násilím či sexuálním zneužitím apod.), 
 • výrazná újma na základních občanských právech (neposkytnutí základního školního vzdělávání, hrozba neoprávněného zbavení způsobilosti k právním úkonům, oběti trestné činnosti, oběti týrání, zneužívání, zanedbávání apod.), 
 • tíživá materiální, nebo psychosociální situace vyplívající z obtížné orientace v systémech půjček, vymáhání dluhů, sociálním systému, systémech pracovního, rodinného, občanského a cizineckého práva 

2) souvisí s výrazným omezením adaptačních dovedností a rizikem sociálního vyloučení pro vysoký věk, tělesné, smyslové či mentální postižení nebo tělesnou či duševní nemoc, z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby 

3) znamená ohrožení rodinné soudržnosti v rodině s nezletilým dítětem, nedostatek rodičovských kompetencí ve výchově nebo péči ohrožující práva nebo řádný vývoj dítěte společensky nežádoucími jevy, vztahové problémy v rodině ohrožující celistvost nebo funkčnost rodiny 

4) souvisí se sociálním znevýhodněním či vyloučením pro dlouhodobou nezaměstnanost, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, předchozí výkon trestu, příslušnost k sociálně vyloučené lokalitě či jinou sociálně znevýhodňující charakteristiku. Riziko sociálního vyloučení může být i důsledek rizikového způsobu chování – závislosti, ohrožení závislostí na návykových nebo omamných psychotropních látkách, páchání trestné činnosti a jejich právních následků, závislost na sociálních dávkách, práce v sex byznysu.  

5) znamená krizovou situaci (životní událost, jejíž zvládnutí je pro člověka krajně obtížné) v oblasti vztahové, materiální intrapsychické. 

Provozní doba občanské poradny (konzultace pro uživatele):

Pondělí

8:00 - 12:00

13:00 – 17:00

Úterý

8:00 - 12:00

13:00 – 15:00 

Středa

8:00 - 12:00

13:00 – 16:00

Čtvrtek

8:00 - 12:00

13:00 – 15:00

Pátek

8:00 - 12:00

 

Poradna je otevřena v pracovní dny po celý kalendářní rok. K setkání poradce s uživatelem služby dochází i mimo tento rámec na základě jejich dohody. Po vzájemné domluvě a v odůvodněných případech jsme schopni přizpůsobit termín konzultace i na jinou dobu.Poradenství tak může být na základě důvodných potřeb poskytnuto i v odpoledních a večerních hodinách po vzájemném odsouhlasení obou stran.
Poslední konzultace se uskuteční nejpozději 30 minut před koncem konzultačních hodin.
Občanská poradna:           kancelář v 1. patře
Dluhové poradenství:        kancelář v 1. patře (dluhové poradenství – pouze na objednání)
        
Jména odborníků, se kterými se můžete v poradně setkat:
Mgr. Lenka Koleňáková- Poradkyně, sociální pracovnice (dlouhodobé vzdělávání: Výcvik v integrované skupinové psychoterapii Psýché, Telefonická krizová intervence Remedium, Primární prevence drogových a jiných závislostí Skálův institut, Sociálně-právní poradenství Sociální agentura Děčín, kurz Sociální poradce  OPS Hradec Králové, Manažerské dovedností VSCR, a další vzdělávání v oblasti sociální práce, koučování, krizové intervence, focusingu, supervize, nenásilné komunikace, motivační pohovory atd.) 
                                                                                                   
Ing. Bc. Renata Měsíčková - Poradkyně, sociální pracovnice, finanční a dluhové poradenství (dlouhodobé vzdělávání: lektor, manažerské dovednosti, vzdělávání v oblasti sociální práce, komunikace, dluhové problematiky, atd.)
Službu poskytují plně kvalifikovaní SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI (NIKOLIV PRÁVNÍCI NEBO PSYCHOLOGOVÉ)- poradci, jejichž vzdělání odpovídá požadavkům zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a jsou kompetentní pro výklad a interpretaci těch právních dokumentů, které mají souvislost s problémem uživatele.  
Poskytování služeb občanské poradny je možné osobním kontaktem přímo v poradně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty.
Osobní konzultace jsou přednostně na objednání, kdy díky provoznímu systému Vám můžeme rezervovat konkrétní termín konzultace (díky tomu na konzultaci bude dostatek času pro všechny Vaše otázky, témata a nebudete muset na konzultaci čekat). U dluhového poradenství je nutné se vždy objednat. Do poradny je možné přijít i bez objednání, kdy však objednaný uživatel má vždy přednost před tím, který přichází do poradny bez objednání, či již čeká v čekárně a je dle časových rezerv přijmut ke konzultaci nebo se s ním poradce dohodne na vhodnějším čase.
Pro možnost využití služby nepotřebujete žádné předchozí doporučení či potvrzení. 
  Zásady Občanské poradny jsou: 
 • nezávislé, nestranné, bezplatné a diskrétní odborné psychosociální poradenství,
 • individuální a lidský přístup
Co je naším posláním?
Občanská poradna jako služba odborného sociálního poradenství poskytuje bezplatné, nestranné poradenství a podporu lidem, kteří vnímají svou osobní situaci jako obtížnou, nepříznivou, chtějí jí porozumět, změnit, nebo řešit.
OP
Jaká je naše cílová skupina?
Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, manželé, rodiny s věkovým vymezením od 16 let a výše, bez rozdílu pohlaví, národnosti, náboženského vyznání.
Jsou to osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace (řeší bytové, manželské či partnerské, vztahové, finanční potíže), kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.
Důvodem jejich snížené kompetence k řešení jejich nepříznivé situace bývá tělesný handicap, psychický stav, neexistující nebo špatně fungující sociální vazby, nedostatečné všeobecné vzdělání, současná krize, aktuální bezmocnost, nebo sociálně-znevýhodňující prostředí.
Poradna poskytuje své služby všem uživatelům bez omezení lokální působnosti.

Poradna má právo odmítnout spolupráci se zájemcem, který:

 • nesplňuje věkovou hranici,
 • požaduje jiný druh služby, než Občanská poradna nabízí,
 • se kterým byla ukončena spolupráce z důvodu porušování pravidel a povinností ve stejném zařízení v posledních 6 měsících.
Poradna má právo aktuálně nepřijmout zájemce, který:
 • je prokazatelně a viditelně nositelem infekčního onemocnění,
 • je viditelně pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy…),
 • se chová nevhodně př. slovně napadá při vstupu do služby poradce, je agresivní.

V ČEM POTŘEBUJETE POMOC? JSME TU PRO VÁS

 • oblast základní stabilizace - máte pocit, že jste se ocitli v pro Vás nepříznivé sociální situaci, kterou sami nedokážete vyřešit?
 • oblast uplatňování práv a oprávněných zájmů - potřebovali byste dopomoc při vyřizování základních dokladů? Máte pocit, že Vaše práva nejsou dodržovány? Můžeme Vám pomoci při předcházení/řešení domácího násilí, při předcházení/řešení zneužívání, při předcházení/řešení týrání, šikany. Naše poradenství se může zaměřit na ochranu práv v oblasti občanských, sousedských, partnerských vztahů, na ochranu práv obětí trestných činů, pokusíme se s Vámi řešit situaci vyplývající ze spáchání trestného činu. V oblasti finanční a majetkové se můžeme s Vámi podívat na hospodaření s finančními prostředky a nakládání s majetkem, oblast dluhů a exekucí, uzavírání smluv, předáme Vám informace z nsolvenčního řízení, vysvětlíme Vám využití sociálních dávek a jiných výhod.
 • oblast zajištění kontaktu se společenským prostředím - Domníváte se, že byste potřebovali pomoci při navazování
 • a udržování rodinných, partnerských a jiných vztahů?
 • oblast péče o děti - Nejste si jisti svými rodičovskými kompetencemi a povinnosti a potřebovali byste se zorientovat
 • v právech a povinnostech vážících se k rodičovství?
 • oblast seberealizace - Týká se Vaše potřeba získávání znalostí a dovedností? Hledáte práci či jiné uplatnění?
 • oblast zdraví a bezpečí - Nevíte si rady v oblasti zdravotní péče, možnosti čerpání této péči, v oblasti kompenzace handicapu?
 • oblast bydlení Dostali jste se do situace, kdy řešíte své bydlení, hledáte jej, sjednáváte si podmínky? Nevíte si rady při plnění finančních závazků spojených s bydlením, potřebovali byste se orientovat se v nájemní, podnájemní smlouvě?
V jakých oblastech je poradenství poskytováno? 
 • systém sociálních dávek a pomoci
 • nemocenské a důchodové pojištění
 • pracovně-právní problematika
 • rodina a mezilidské vztahy
 • majetkoprávní vztahy
 • školství a vzdělávání
 • zdravotnictví
 • ochrana spotřebitele
 • právní systém ČR a EU a právní ochrana, trestní právo, ústavní právo, občanské soudní řízení
 • veřejná správa
 • finanční a rozpočtová problematika, náhrada škody, dluhy, exekuce
 • problematika bydlení

V rámci Občanské poradny působí i cílené DLUHOVÉ PORADENSTVÍ, které se zaměřuje na exekuce, insolvenční řízení, finanční poradenství.

Co vám můžeme nabídnout: 
 • nezávislé, nestranné, bezplatné a diskrétní odborné psychosociální poradenství,
 • dluhové poradenství zaměřené na orientaci ve finanční situaci, nastavení rodinného rozpočtu, sepsání splátkového kalendáře, pomoc se zvýšením svého příjmu (vyřízení sociálních dávek, hledání zaměstnání, levnějšího bydlení), komunikace s věřiteli, exekutory, sepsání námitky proti nákladům řízení, odporu proti platebnímu rozkazu, zhodnocení předpokladů klienta pro vstup
  do oddlužení.
 • praktické, věcné informace, aktivní pomoc při vyplňování formulářů, pomoc s psaním dopisů, vysvětlování obsahu dokumentů,
 • kontakty na organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc,
 • odkazování, odesílání, intervence ve prospěch uživatele,
 • pomůžeme Vám hledat řešení v oblasti bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, sociální pomoci, pracovněprávních vztahů, majetkoprávních vztahů, správním řízení, při jednání na úřadech.

Občanská poradna je institucí, která nemůže ani nechce nahrazovat odbornou práci profesionálních právníků, nezastupuje uživatele při soudních sporech, neřeší komerční záležitosti. Nejedná se o psychologickou, manželskou poradnu, či advokátní kancelář, neprovádíme výpočty daní, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory, nepůjčujeme finanční prostředky, nezajišťujeme ošacení, ubytování. Nejsme krizové centrum, či kopírovací služba. Můžeme Vám však pomoci se v problému lépe orientovat a poskytnout odkazy na potřebné instituce nebo Vaše záležitosti společnou cestou zcela vyřešit.

OP