PŘÍKLADY OTÁZEK

Jaká je aktuální výše měsíční minimální mzdy, pokud odpracujete 40 hodin týdně?

a) 13 900 korun.
b) 15 200 korun.
c) 18 700 korun.
 
Odpověď: b. Od 1. ledna 2021 došlo k navýšení základní sazby hrubé minimální mzdy na částku 15 200 korun za měsíc. Vztahuje se na pracovní dobu 40 hodin/týden a její výši stanovuje vláda.

 

Kolikrát ročně můžete změnit zdravotní pojišťovnu?

a) Jednou za rok (k 1. lednu nebo k 1. červenci).
b) Dvakrát za rok (k 1. lednu a k 1. červenci).
c) Pokud zdravotní pojišťovna nemá smlouvu s vaším obvodním lékařem, počet přeregistrací není omezen.
 
Odpověď: a. Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze jednou za rok. Vybrat si však můžete ze dvou termínů, a to k 1. lednu nebo k 1. červenci. Přihlášku k přeregistraci je ale třeba podat minimálně tři měsíce předem, tedy nejpozději do 30. září nebo do 31. března. 

 

Pokud si vezmu úvěr pro někoho jiného, a ten ho přestane splácet: 

a) Nemusím nic řešit, exekuce a případné sankce půjdou za tím, pro koho jsem úvěr bral. 
b) Dluh budeme splácet na půl. 
c) Musím situaci řešit já, protože já jsem podepsaný ve smlouvě. 
 
Odpověď: c. Úvěr je sjednaný na mé jméno, jsem tedy já povinnou osobou vůči věřiteli. Veškeré platební závazky jdou tak za mnou. Mohu se pokusit docílit písemného uznání pohledávky vůči mně osobou, které jsem peníze z úvěru předal, a po písemném uznání se v občanskoprávním sporu domáhat jeho platební povinnosti.

 

Co je „zaručená mzda“?

a) Název dodatku k pracovní smlouvě, v němž se zaměstnavatel zavazuje k řádné a včasné výplatě mzdy. 
b) Vládou stanovená nejnižší možná částka výdělku klasifikovaná podle jednotlivých profesí.
c) Obdoba evropské minimální mzdy, která je zaručena zaměstnancům všech členských států Evropské unie.
 
Odpověď: b. Jedná se o vládou stanovené nejnižší možné částky výdělku, které se odvíjejí od vaší profese, respektive od složitosti a namáhavosti náplně práce. Tyto parametry jsou rozčleněny do osmi skupin prací, z nichž každá má svou vlastní mzdovou sazbu.

 

Co je nejlepší udělat jako první krok, když nemůžete splácet úvěr?

a) komunikovat s věřitelem a hledat společné řešení
b) splatit úvěr tak, že si pořídím úvěr u jiné instituce
c) nepřebírat dopisy, nezvedat telefon, neotevírat dveře
 
Odpověď: a. Vždy je výhodnější komunikovat s věřitelem, domlouvat se na dalších postupech a pokoušet se splácet z financí, které si nemusím půjčovat, ale vydělám si je.

 

Rozbila se Vám zakoupená lednička. Které z uvedených tvrzení je pravdivé?

a) Ze zákona má prodejce povinnost si pro ledničku přijet nebo zajistit smluvního přepravce.
b) Ledničku musí spotřebitel dopravit do nejbližší prodejny, nedohodne-li se s prodejcem na jiném postupu. Poté smí po prodejci požadovat uhrazení nákladů.
c) Ledničku musí spotřebitel dopravit do nejbližší prodejny, nedohodne-li se s prodejcem na jiném postupu. Náklady prodejce nehradí.
 
Odpověď: b. Kupující by měl reklamovanou věc prodejci doručit, ledaže se s ním dohodne na jiném postupu. Tímto jiným postupem může být odvoz věci zajištěný prodejcem, návštěva technika v domácnosti či posouzení vad pouze podle fotografie. Kupující může po prodejci požadovat proplacení nákladů, jež mu vzniknou při uplatňování reklamace. Prodejce však bude hradit pouze účelně vynaložené náklady, kterými jsou zpravidla ty nejnižší možné, a to pouze za předpokladu, že reklamaci uzná.

 

Představte si, že jste podepsali mezi dveřmi smlouvu s podomním prodejcem energií a vzápětí jste si svůj krok rozmysleli. Máte možnost smlouvu zrušit?

a) Ne, musíte začít odebírat elektřinu nebo plyn od nového dodavatele za podmínek uzavřené smlouvy.
b) Ano, jelikož se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory dodavatele, můžete od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Propásnete-li tuto lhůtu, smlouvu již musíte dodržet.
c) Ano, jelikož se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory dodavatele, můžete od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Smlouvu také můžete vypovědět až do 15 dnů po zahájení dodávek novým dodavatelem.
 
Odpověď: c. Od smlouvy o dodávkách energií uzavřené přes internet či při podomním prodeji můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Energetický zákon vedle této možnosti zavedl od 1. ledna 2016 právo takovou smlouvu i vypovědět, a to v období od jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek novým dodavatelem. Stačí, je-li poslední den lhůty podána výpověď smlouvy na poštu. Za již odebranou elektřinu nebo plyn však musíte zaplatit.

 

Co dělat, pokud po vás po zrušení smlouvy o dodávkách energií požaduje dodavatel zaplatit peníze za žárovky, které jste získali původně jako dárek (či za symbolickou cenu) za uzavření nové smlouvy?

a) Musíte fakturovanou částku zaplatit, dodavatel má na ni nárok.
b) Žárovky si můžete nechat a nic nezaplatit.
c) Dodavatel nemá na fakturovanou částku nárok, stačí, pokud mu vrátíte žárovky.
 
Odpověď: c. Podomní prodejci často vedle smlouvy o dodávkách energií spotřebiteli vnutí i žárovky takzvaně zadarmo. Jedná se o smlouvu o prodeji žárovek za zvýhodněnou cenu. Ta se však změní na několik tisíc korun v případě, že využijete svého práva od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření nebo smlouvu vypovíte ve lhůtě 15 dní od zahájení dodávek. Pokud ovšem odstoupíte či vypovíte smlouvu o dodávkách energií, ruší se tím zároveň i smlouva o prodeji žárovek. Vaší povinností je pak pouze žárovky vrátit či zaplatit cenu odpovídající jejich skutečné hodnotě, která nedosahuje částky fakturované dodavatelem.

 

Smí pronajímatel zakázat nájemci přihlásit se k trvalému pobytu v pronajímaném bytě?

a) Ano
b) Ano, pokud k tomu má vážné důvody a sdělí je nájemci do jednoho měsíce od uzavření nájemní smlouvy.
c) Ne
 
Odpověď: c. Pronajímatel nesmí nájemci zakázat přihlásit se k trvalému pobytu v bytě, a to ani v případě, že by byl takový zákaz obsažen v nájemní smlouvě.

 

Exekutor může v domácnosti dlužníka zabavit:

a) kuchyňskou linku,
b) pračku, 
c) televizi. 
 
Odpověď: c. Exekutor nesmí zabavit věci, které jsou nezbytně potřebné k uspokojování potřeb povinného a jeho rodiny, kdy se jedná především o běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení bytu jako je lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, nádobí, lednička, vařič, pračka, školní potřeby, dětské hračky, studijní literatura, snubní prsten, osobní písemnosti, rodinné fotografie, zdravotnické potřeby..)

 

Vyživovací povinnost k dětem platí do:

a) jejich 18 let,
b) jejich 26 let,
c) vyživovací povinnost rodičů vůči dětem není časově ohraničena.  
 
Odpověď: c. Trvá až do doby, dokud děti nejsou schopny se samostatně živit, nejčastěji do doby ukončení řádného studia. Pokud však dítě ještě ve 28 letech studuje na vysoké škole, rodiče vůči němu stále mají vyživovací povinnost, a to i v období školních prázdnin, Pokud schopnost samostatného zajištění potřeb nenastane (například z důvodu invalidity), vyživovací povinnost rodičů vůči dětem nemusí vůbec zaniknout. Vyživovací povinnost může zaniknout a opětovně se obnovit – například ve chvíli, kdy pracující a samostatně se živící dítě vážně onemocní a není schopno nadále pracovat.
Vyživovací povinnost naopak může zaniknout i dříve, když ještě dítě samo nepracuje, a to v případě uzavření manželství. Tehdy začíná platit vyživovací povinnost mezi manželi a rodiče dále nejsou povinni zaopatřit potřeby svého dítěte.

OP