Domácí hospicová péče

Doprovázíme pacienty na konci jejich života mezi jejich blízkými už 20 let...

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou

Péče o pečující

Dárcovská DMS

Podpora sociálních
a zdravotních projektů
Charity Veselí nad Moravou 

Toník bílá

 

STACIONÁŘ TONÍK

 
Číslo registrace:
Vedoucí služby:
Vedoucí stacionáře Toník
Telefon:
Adresa:
E-mail:
9233766
Jana Žádníková - vedoucí sociálních a zdravotních projektů
Marcela Tomečková
518 322 390
Kollárova 1235, 698 01 Veselí nad Moravou
stacionar.tonik@veselinm.charita.cz
 

Provozní doba Stacionáře Toník (pro uživatele):

Po – Pá: 8:00 – 14:00
 

 

Naše poslání

Denní stacionář Toník ve Veselí nad Moravou nabízí dětem a mladým lidem s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu, rozvíjení osobnosti člověka a stávajících schopností jak po stránce duševní, tak i fyzické. Snažíme se zabránit jejich sociální izolaci, vyloučení ze společnosti
a umožňujeme využití jejich jinak volného času. Své aktivity zaměřuje stacionář Toník na pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, ale žijí se svými blízkými doma.
 

Cílová skupina

Cílovou skupinu denního stacionáře Toník tvoří děti a mladí lidé do 45 let, kteří mají mentální, tělesné nebo kombinované postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Okruh osob, pro které je služba určena:

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 

Služby nejsou určeny pro:    

 • uživatele, kteří potřebují stálou zdravotní péči (stacionář je sociální zařízení, neposkytuje zdravotní péči)
 • uživatele, jejichž nezvladatelné agresivní chování může ohrozit ostatní uživatele nebo personál stacionáře a uživatel či jeho zástupce nezaručí zvládnutí agresivity   (medikace atd.)
 • uživatele, kteří mají diagnózu těžký psychotik
 • uživatelé, kteří vyžadují péči nad rámec péče, kterou poskytuje stacionář Toník (domluva aktuálně dle postižení a potřeb, neposkytujeme např. Brailovo písmo, znakovou řeč apod.)
 

Stacionář Toník v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách může odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociální služby, pokud:

 • je naplněná kapacita stacionáře
 • stacionář neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

Poskytované činnosti Stacionáře Toník

Služba zprostředkovává pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Dále zabezpečuje poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitaci a zprostředkování kontaktu uživatelů se společenským prostředím. Pomáhá uživatelům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, nabízí uživatelům sociálně terapeutické činnosti a zajištění kulturního programu.
 

Usilujeme o:

 • začlenit takto postižené osoby do kolektivu druhých osob
 • přispívat k udržení a rozvoji rozumových a sociálních schopností a dovedností
 • zajistit a trvale rozvíjet kvalitní poskytování sociálních služeb ve stacionáři Toník
 • poskytování služeb na základě potřeb uživatelů
 • naučit uživatele základním hygienickým úkonům a rozvinout jejich schopnosti
  a dovednosti
 • snížit psychickou a fyzickou zátěž rodičů, opatrovníků uživatelů umístěných
  ve stacionáři
 • pozitivně ovlivnit psychický a fyzický stav takto postižené osoby
Všechny výkony Stacionáře Toník a jejich sazby najdete v sazebníku Stacionáře Toník viz.

Ceník

Všechny informace týkající se provozu Stacionáře Toník, jejich zásady, cíle, informace ke klíčovým pracovníkům najdete v Průvodci stacionáře Toník viz.
PRŮVODCE PRO UŽIVATELE.docx

 

DSC_8592
DSC_8571

      DSC_8583