Stacionář Toník

Toník bílá

 
Číslo registrace:
Vedoucí služby:
Vedoucí stacionáře:
Telefon:
Adresa:
E-mail:
9233766
Jana Žádníková
Marcela Tomečková
518 322 390
Kollárova 1235, 698 01 Veselí nad Moravou
stacionar.tonik@veselinm.charita.cz
 

Provozní doba Stacionáře Toník (pro uživatele):

Po: 8:00 – 14:00*
Út:  8:00 – 14:00*
St:  8:00 – 14:00*
Čt:  8:00 – 14:00*
Pá: 8:00 – 14:00*
 

*Dle potřeb uživatelů na základě předchozí domluvy s ohledem na aktuální kapacitu a možnosti služby, je možné poskytovat službu 7.00 - 17.00 hodin.

Provozní doba kanceláře pro příjem žádostí o službu, informace o službě, o průběhu péče, atd. je každý pracovní den  6.30 - 15.00 hod.
Doporučujeme předem se telefonicky domluvit.
Otevřeno máme od pondělí do pátku v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin, mimo státních svátků.

 

Podporují nás:

mpsvjmk2nadace-agrofertmvvnmczs_logo

Naše poslání

Denní stacionář Toník ve Veselí nad Moravou nabízí lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a současně specifickými potřebami individuální pomoc a podporu, rozvíjení osobnosti člověka a stávajících schopností jak po stránce fyzické, tak i psychické. Naší snahou je pomoc při vytváření sociálních kontaktů a současně jim umožnit zůstat v přirozeném prostředí.
 

Cílová skupina

Cílovou skupinu denního stacionáře Toník tvoří osoby od 16 do 64 let, kteří mají mentální nebo kombinované postižení nebo poruchy autistického spektra, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Okruh osob, pro které je služba určena:

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 
CHCI MEZI KAMARÁDY, ALE MÁM SPECIFICKÉ POTŘEBY A CHCI UDĚLAT DALŠÍ POKROK
NECHCI BÝT DOMA SÁM A CHCI SI UDRŽET, CO JSEM SE NAUČIL A ČEHO JSEM DOSÁHL
CHCI MÍT MOŽNOST POUŽÍVAT I JINÉ POMŮCKY, NÁSTROJE, NEŽ MÁM DOMA
CHCI MÍT MOŽNOST SE PREZENTOVAT A UKÁZAT OSTATNÍM, CO DOKÁŽU
 

Služby nejsou určeny pro:    

 • uživatele, kteří potřebují stálou zdravotní péči (stacionář je sociální zařízení, neposkytuje zdravotní péči)
  PÉČE O MĚ VYŽADUJE SPECIFICKÉ ZDRAVOTNICKÉ ÚKONY
 • uživatele, jejichž nezvladatelné agresivní chování může ohrozit ostatní uživatele nebo personál stacionáře a uživatel či jeho zástupce nezaručí zvládnutí agresivity (medikace atd.)
  NEMÁM POD KONTROLOU SVOJI AGRESIVITU
 • uživatele, kteří mají diagnózu těžký psychotik
  MÁM ZÁVAŽNÉ PSYCHICKÉ PROBLÉMY
 • uživatelé, kteří vyžadují péči nad rámec péče, kterou poskytuje stacionář Toník (domluva aktuálně
  dle postižení a potřeb, neposkytujeme např. Brailovo písmo, znakovou řeč apod.)

  MÁM SPECIFICKÉ POTŘEBY, VYŽADUJI SPECIÁLNÍ , NESTANDARDNÍ PÉČI
 

Stacionář Toník v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách může odmítnout uzavřít
se zájemcem smlouvu o poskytování sociální služby, pokud:

 • je naplněná kapacita stacionáře
 • stacionář neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy
 

Stacionář Toník vychází především z principů:

 • rovnost přístupu bez diskriminace
 • princip podpory a nezbytné míry pomoci
 • individualizace – individuální přístup ke každému uživateli a respektování osobních cílů. S každým uživatelem je sepsána Smlouva o poskytování sociální služby ve stacionáři Toník, kde je vymezen rozsah výkonů dle představ a potřeb uživatele. Každý uživatel má vypracován individuální plán s osobními cíli. Vzhledem k těžkému postižení uživatelů a potřebě pomoci druhé fyzické osoby je při práci s uživateli potřeba individuálních přístupů
 • respektování volby, /soukromí/ názoru - uplatňování vlastní vůle, jednání na základě vlastních rozhodnutí
 • zachování lidské důstojnosti – uživatel je ostatními přijímán a respektován – není ignorován, oslovování jménem, nezneužívání bezmocnosti uživatele
 • podpora uživatelů v soběstačnosti a samostatnosti, podpora jeho schopností a dovedností
 • bezpečí – absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra
 • flexibilita - přizpůsobení se potřebám a zájmům uživatele, např. režim dne ve stacionáři je dostatečně flexibilní, podle aktuálního zdravotního a psychického stavu uživatele
 • dodržování práv uživatele
 • diskrétnost a mlčenlivost
 • vzájemná tolerance a důvěra

Poskytované činnosti Stacionáře Toník

Služba zprostředkovává pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Dále zabezpečuje poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, rehabilitaci a zprostředkování kontaktu uživatelů se společenským prostředím. Pomáhá uživatelům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, nabízí uživatelům sociálně terapeutické činnosti a zajištění kulturního programu.
 

Usilujeme o:

 • začlenit takto postižené osoby do kolektivu druhých osob
 • přispívat k udržení a rozvoji rozumových a sociálních schopností a dovedností
 • zajistit a trvale rozvíjet kvalitní poskytování sociálních služeb ve stacionáři Toník
 • poskytování služeb na základě potřeb uživatelů
 • naučit uživatele základním hygienickým úkonům a rozvinout jejich schopnosti a dovednosti
 • snížit psychickou a fyzickou zátěž rodičů, opatrovníků uživatelů umístěných ve stacionáři
 • pozitivně ovlivnit psychický a fyzický stav takto postižené osoby

 

CO NABÍZÍME VE STACIONÁŘI INFO ZDE

Všechny výkony Stacionáře Toník a jejich sazby najdete v sazebníku Stacionáře Toník viz.

Ceník

Všechny informace týkající se provozu stacionáře Toník najdete v Průvodci stacionářem Toník viz. Průvodce stacionářem Toník.
Průvodce Stacionářem Toník 08-2022.pdf

 

P      P1110036      

P7150040      P1050002