SAS Anička

Saska

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

                                                                 

 „Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.“                                                                                                                      L. N. Tolstoj

 

Číslo registrace:
Vedoucí služby:                 
Pracovní tým:   
           
          
Adresa:               
Telefon:    
email:              
7212507
Jana Žádníková - vedoucí sociálních a zdravotních projektů
Ing. Bc. Renata Měsíčková,
Mgr. Věra Křápková,
Mgr. Ivana Hulatová,
Bc. Josef Čajka, DiS.     
Masarykova č. p. 1769, 698 01 Veselí nad Moravou
776 689 488
sas@veselinm.charita.cz

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je jednou z nabízených služeb Charity Veselí nad Moravou. Služba je zařazena v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV pod číslem 7212507, je zařazena v Základní síti sociálních služeb v JMK a je poskytována dle zákona o sociálních službách 108/2006 sb.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby je nabídnout podporu a pomoc rodinám s nezaopatřeným dítětem nebo dětmi, jejichž vývoj je nebo by mohl být ohrožen v důsledku dopadů nepříznivé sociální situace, kterou rodina nedokáže sama bez pomoci překonat.
Nepříznivou sociální situací rozumíme takovou situaci rodiny, která je např. spojená s nevyhovujícím bydlením, reálným rizikem ztráty bydlení, nedostatečným příjmem rodiny, nezaměstnaností, předlužeností, absencí rodičovských kompetencí či rodičovské odpovědnosti, s odebráním dítěte z rodiny atd.
Za nepříznivou sociální situaci považujeme situaci, kterou daná osoba prožívá jako velmi náročnou, vyčerpávající, ohrožující a pociťuje, že postrádá kompetence k jejímu úspěšnému zvládnutí bez pomoci. Služba je poskytována bezplatně.

 

CÍL POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Cílem služby je podpora jednotlivých členů rodiny v aktivním zapojení do řešení jejich nepříznivé sociální situace s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Záměrem služby je, aby péči o domácnost, výchovu dětí a hospodaření s finančními prostředky v budoucnosti zvládali řešit samostatně.
Dílčí cíle:
1. rodina umí svépomocí řešit své problémy a zabránit jejich negativním dopadům na zdravý vývoj dítěte,
2. rodina umí svépomocí řešit svou nepříznivou situaci a tím odvrátit hrozící odebrání dítěte z rodiny,
3. rodina umí svépomocí řešit svou nepříznivou situaci natolik, že může dojít k navrácení dítěte zpět do rodiny.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

· působit aktivizačně – službu poskytujeme pouze s aktivní spoluprací uživatele,
· dobrovolnost - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně,
· diskrétnost a mlčenlivost – bez jejich souhlasu neposkytujeme informace o uživatelích třetím stranám,
· individuální přístup - respektujeme jedinečnost rodiny a její zvyklosti,
· zachování lidské důstojnosti a dodržování lidských a občanských práv,
· bezplatnost.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA (CÍLOVÁ SKUPINA)

-rodina - přičemž rodinou rozumíme osoby pečující o dítě/děti ve věku od 0 do 18 let,
popřípadě do 26 let, pokud se jedná o nezaopatřené dítě,
-těhotná žena – pouze za předpokladu další spolupráce se službou SAS po narození dítěte,
-rodič usilující o navrácení dítěte z ústavní výchovy nebo NRP - podmínkou je, že rodič má u soudu podaný návrh na navrácení dítěte,
-rodič usilující o kontakt s dítětem.
Podmínkou u všech výše uvedených osob je, že se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Služby poskytujeme rodinám z obcí a měst ORP Veselí nad Moravou - Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota, Radějov, Strážnice, Suchov, Tasov, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Žeraviny. Určující pro poskytnutí služby je bydliště rodiny (místo, kde rodina bydlí) a ne trvalé bydliště.

KAPACITA SLUŽBY

Odvíjí se od míry intenzity a délky spolupráce s jednotlivými uživateli. Maximální okamžitá kapacita služby je v daném okamžiku 1 pracovník / 1 uživatel / 1 okamžik. Aktuální kapacita je uvedena v Registru sociálních služeb dostupném na www. mpsv.cz

 

CO SLUŽBA NABÍZÍ (ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SLUŽBY)

Veškeré činnosti, které pracovníci poskytují rodině, jsou zaměřeny na aktivizaci rodiny a podporu jejího samostatného fungování. U všech poskytovaných činností je proto požadována spolupráce a aktivní účast rodiče či osoby podílející se na péči o dítě. Pokud se některých činností rodič či osoba podílející se na péči o dítě nemůže zúčastnit a nastane situace, že je pracovník s dítětem sám, nepřebírá pracovník v takové situaci zodpovědnost za dítě. Za dítě jsou stále odpovědni rodiče. Rodič je o tomto vždy informováni. Pracovníci se však snaží minimalizovat situace, kdy by byli s dítětem o samotě bez účasti rodiče, či jiné osoby podílející se na péči o dítě.
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů (Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách):

 

A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

A1) Pracovně výchovná činnost s dětmi
· nácvik rozvojových činností s dětmi a motivace rodičů k pravidelnému provádění těchto činností,
· zapojování dětí do pracovních činností v domácnosti,
· vedení dětí k plnění školních povinností, doporučení odborníků (např. logoped)
· vedení dětí k dodržování hygienických návyků,
· vedení dětí k využívání vhodných volnočasových aktivit, čtení,
· vedení dětí k přiměřenému zacházení s finančními prostředky.
(pozn. všechny pracovně výchovné činnosti s dětmi probíhají za aktivní účasti rodičů).
A2) Pracovně výchovná činnost s dospělými
· podpora a nácvik rodičovského chování,
· podpora a nácvik vedení domácnosti, dodržování hygienických návyků,
· podpora při vedení hospodaření a řešení nepříznivé finanční situace,
· podpora při řešení nepříznivé bytové situace,
· podpora při zajištění zdravotní péče,
· podpora a pomoc se zařazením a udržením na trhu práce,
· pomoc a podpora při řešení trestné činnosti osob,
· podpora při rozvoji sociálních kompetencí (jednání na úřadech, školách apod.).
A3) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
· podpora rodiče v rozvoji motorických dovedností dítěte,
· podpora psychických a sociálních schopností dítěte,
· podpora sourozeneckých vztahů a dobrých vztahů k rodičům i širšímu okolí.
A4) Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
· vedení rodičů k řádné školní docházce dětí a k pravidelné přípravě dětí na vyučování
· příprava na vyučování spolu s rodičem
· v případě diagnózy specifických poruch učení či výchovných problémů dětí uživatelů pomoc rodičům při aplikaci doporučených výchovných postupů
· doprovod do poradenských a jiných odborných zařízení – např. PPP, SVP
· motivace rodiče k aktivní spolupráci se školou.
A5) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.
· motivace k docházce dětí do školních družin a klubů, do zájmových kroužků při školách, zprostředkování nabídky prázdninových aktivit pro děti

 

B) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

B1) Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
· podpora při doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět - lze i mimo ORP Veselí nad Moravou.

 

C) Sociálně terapeutické činnosti

· případové setkání/konference (např. s OSPOD)
· poskytnutí psychosociální podpory.

 

D) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

D1) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
· pomoc a podpora při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, exekucí,
· pomoc a podpora při uzavírání smluv, nakládání s majetkem,
· pomoc a podpora při využití sociálních dávek,
· součinnost při jednání s formálními institucemi (např. banky, MěÚ, OÚ apod.).
D2) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
· motivace členů rodiny k udržování dobrých rodinných vztahů, k vzájemnému respektujícímu přístupu,
· podpora komunikace rodiny prostřednictvím mediačních rozhovorů, edukace,
· v případě náhradní rodinné péče - podpora kontaktu rodiny a dítěte, motivace rodiče k usilování o návrat dítěte zpět do rodiny,
· podpora uživatele k zapojení do sociálního a kulturního života společnosti – předávání informací a motivování k účasti na veřejných akcích.

 

Obsah služby podle potřeb klientů (dle Regionální karty JmK – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

Pracovní uplatnění
· pomoc a podpora při zařazení a udržení se na trhu práce.
Hmotné zabezpečení
· pomoc a podpora s hospodařením s finančními prostředky,
· pomoc a podpora s řešením dluhové problematiky,
· pomoc a podpora při využití sociálních dávek a uplatnění práva na hmotné zabezpečení.
Bydlení, vedení domácnosti
· pomoc při hledání bydlení nebo ubytování,
· pomoc a podpora při udržení bydlení,
· pomoc a podpora při vedení chodu domácnosti.
Zdraví a bezpečí
· pomoc s dostupností zdravotní péče včetně odborné pomoci v oblasti duševního zdraví,
· informace i o prevenci onemocnění spojených s rizikovým způsobem života.
Ochrana práv, bezpečnost a kriminalita
· pomoc a podpora při rozpoznání a řešení trestné činnosti osoby,
· pomoc a podpora při prevenci recidivy,
· poskytnutí informací o rizikovém chování a znalosti jeho důsledků,
· poskytnutí informací o ochraně práv.
Kontakt se společenským prostředím
· pomoc a podpora při vytváření funkčních sociálních vazeb,
Rodina a její uspořádání
· pomoc a podpora při vytváření funkčních vazeb v rámci rodiny,
· pomoc a podpora při uspořádání rodinných vztahů,
· pomoc a podpora v oblasti rodinného práva a zákona sociálně právní ochrany dětí,
Posilování rodičovských kompetencí
· pomoc a podpora s péčí o děti,
· pomoc a podpora při péči o zdraví, rozvoj a bezpečnost dětí,
· pomoc a podpora psychomotorického rozvoje dítěte.

 

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Pracovní doba služby:
Terénní forma služby je poskytována v prostředí, kde uživatel žije (tj. především v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas), případně formou doprovodu, který může být realizován i mimo ORP Veselí nad Moravou.
Terénní forma – provozní doba služby:
Terénní forma služby může být poskytnuta i ve večerních hodinách od 17 do 19 hodin nebo o víkendu, pouze dle předchozí domluvy a na základě individuálního posouzení uživatelovy situace.
Ambulantní forma služby je poskytována v kanceláři SAS Anička - Charita Veselí nad Moravou, Masarykova 1769 – jedná se o kancelář, které nemá bezbariérový přístup. Po předchozí domluvě může být služba poskytnuta v bezbariérové kanceláři na adrese – Charita Veselí nad Moravou, Masarykova 136, 698 01.
Ambulantní forma – provozní doba služby:
Služba může být poskytována i v jiný čas než je provozní doba terénní či ambulantní služby. Vždy záleží na individuálním posouzení situace uživatele a čas poskytování služby musí být realizován v pracovní době služby.