Způsob poskytování služby OP

občanská bílá

 

JAKÝM ZPŮSOBEM SLUŽBU POSKYTUJEME?

Při prvním kontaktu se zájemcem o službu poučí pracovník zájemce o podmínkách poskytování služby, o jeho právech a povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytnutí sociální služby, která se se zájemcem o službu uzavírá ústně či na žádost zájemce o službu také písemně, pracovník předá zájemci leták se všemi potřebnými údaji o službě. Následně se zájemce může svobodně rozhodnout, zda naší službu využije či nikoliv. Po uzavření smlouvy se ze zájemce stává uživatelem.

Služba je poskytována anonymně, kdy ze statistických důvodu a pro potřeby poradny vede záznamy z konzultací. Tyto záznamy jsou vedeny tak, aby nebylo možné identifikovat z dokumentace, o jakou osobu jde, uživatel je tak veden pod anonymním evidenčním číslem. Klient může vystupovat pod fiktivním jménem, pokud se tak rozhodne. V dokumentaci z konzultací jsou obsaženy jen nezbytné informace potřebné k řešení situace, se kterou se uživatel na naši službu obrátil. Zápisy o průběhu sociální služby jsou součástí dokumentace, do které můžete jako uživatel kdykoliv nahlédnout.

Uživatel vystupuje z anonymity pouze v případě, že je to nutné k řešení jeho zakázky a pokud sám s tímto souhlasí, tedy po nezbytně nutnou dobu.

Pracovníci komunikují s uživateli, formulují společné cíle spolupráce a domlouvají plán (cíle a postup poskytování sociální služby). Vyjednává se zakázka, která vytváří rámec spolupráce uživatele a pracovníka. Tento cíl by měl být vymezen jako výsledek, kterého se má společnou prací dosáhnout. S uživatelem se aktivně individuálně plánuje v průběhu konzultace, kde se s ním stanovují kroky k řešení problému. Pracovníci respektují vždy cíle uživatele a jejich změnu, volbu možností řešení problému, včetně rozhodnutí problém neřešit. Uživatel je ze strany poradny podporován v případě, že zvolená varianta je v souladu s posláním a cíli poradny.
 

Pracovníci služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Výjimkou je zákonem stanovené prolomení mlčenlivosti např. v případě žádosti o sdělení informací policie ČR podle trestního řádu a v případě, kdy se na pracovníky služby vztahuje zákonná oznamovací povinnost.

 

Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty

Ze strany uživatele:
 • Uživatel má kdykoliv v průběhu poskytování služby možnost přerušení či ukončení spolupráce bez jakýchkoliv sankcí ze strany poskytovatele a to i bez udání důvodu. Ve většině případů nelze zjistit, zda byl problém následně vyřešen, uživatel nemá povinnost o tom poradnu informovat.
 • Úmrtí uživatele – služba automaticky zaniká.

 Poskytovatel může ukončit tuto smlouvu:

Je-li pracovníkovi OP na základě odborného posouzení zřejmé, že:
 • jím poskytované konzultace, poradenské a sociálně terapeutické činnosti vedly k naplnění individuálního plánu a očekávání uživatele,
 • uživatel získal dovednosti a schopnosti pro samostatné zvládání své životní situace,
 • další konzultace nemohou dále příznivě ovlivnit schopnost uživatele řešit nepříznivou sociální situaci.
Pracovník je povinen podle svého uvážení dodržet pravidla pro standardní ukončení služby.

 

Další možnosti ukončení služby ze strany zařízení:

 • není možné dosáhnout stanoveného ani náhradního cíle a poradna již nemá další možnosti pomoci, či byly již vyčerpány všechny možnosti při řešení nepříznivé sociální situace uživatele,
 • zánik poskytovatele,
 • uživatel hrubě porušil pravidla pro poskytování služby - z důvodu závažného porušení pravidel poskytované služby ze strany uživatele, pro opakovaná vážná porušení dohodnutých podmínek nebo obecně uznávaných společenských a mravních norem (nevhodné obtěžující chování, agresivita ze strany uživatele),
Postup: Poradce vhodně upozorní uživatele na pravidla chování. Pokud uživatel nebude respektovat pravidla slušného chování a bude se stále chovat agresivním či jinak nevhodným způsobem, vyzve jej poradce k opuštění prostor Občanské poradny a ukončení poradenského kontraktu. V případě nevhodného chování uživatele může poradce požádat o pomoc kteréhokoliv pracovníka organizace případně i Městskou či státní policii.
 • Uživatel nespolupracuje, je pasivní v otázce řešení svých problémů, spoléhá pouze na pomoc ostatních bez vlastního zaangažování.
Postup: poradce vysvětlí uživateli možnosti Občanské poradny a doporučí mu další kroky k řešení jeho problému. Poradce vhodně uživatele upozorní, že Občanská poradna neřeší uživatelův problém za něj, ale s ním.
 • Uživatelův problém přesáhl kompetence poradce a uživateli byla doporučena jiná odborná instituce.
 • Hledání nezákonného východiska při řešení krize a v případě, že další pokračování v poskytnutí služby by bylo rozporu s jejím posláním a cíli,
Postup: Poradce při zjištění takovéhoto záměru uživatele informuje o službách, které Občanská poradna může poskytovat a informuje jej o povinnosti každého občana předat informace Policii ČR o možné přípravě, plánování či spáchání trestného činu.

Pokud uživatel o poskytnutí služby znovu požádá, bude mu poskytnuta ve stejné kvalitě, s výjimkou bodu 3), kdy v případě ukončení smlouvy dle bodu 3) je poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí služby v době 6 měsíců ode dne ukončení smlouvy.

 

Práva a povinnosti uživatele:

Jako uživatel máte právo:
 • na poskytnutí služby, a to bez rozdílu pohlaví, rasy a původu, věku, politického přesvědčení, handicapu a postavení ve společnosti, náboženské a sexuální orientace
 • na vlastní autonomii, vlastní rozhodování a vlastní názor, na riziko způsobené jeho rozhodnutím,
 • na anonymitu, na diskrétnost, bezplatné poradenství, na nestrannou a nezávislou pomoc,
 • poskytnutí informací o službě poradny, popřípadě zajištění kontaktu na jiné organizace, poskytující poradenské služby.
 • důstojné prostředí, ve kterém se služba poskytuje.
 • na ochranu svých osobních údajů
 • právo dělat vlastní rozhodnutí i v rozporu se sdělenými možnostmi v průběhu řešení případu uživatele ze strany pracovníka poradny
 • se rozhodnout, zda své osobní údaje poskytne či nikoliv - poradci nepožadují po zájemcích o službu či uživatelích služby osobní identifikační údaje, ledaže by to bylo nezbytné pro poskytnutí soc. služby – odborného sociálního poradenství,
 • přerušení či ukončení kontaktu se službou
 • na uplatnění stížnosti na poradce, kvalitu služby a organizaci služby či odbornou úroveň.
 • vyjádření spokojenost s poskytnutou službou
 

Máte však také povinnosti:

 • jednat s pracovníky Občanské poradny v souladu s pravidly slušnosti, s respektem k lidským právům – tzn. chovat se k pracovníkům slušným způsobem, vyvarovat se jakéhokoliv agresivního jednání vůči pracovníkovi poradny, zejména fyzického napadení, vulgárního a ponižujícího jednání.
 • plnit to, na čem se v rámci poskytování služby domluvíme a aktivně se podílet na řešení své situace
 • účastnit se konzultací v poradně ve stavu, kdy neprokazují žádné příznaky užití návykových látek – jako je alkohol, drogy atd.).
 • respektovat konzultační hodiny a objednací termíny. Povinností objednaného zájemce o službu, resp. uživatele je pak dostavit se do poradny ve sjednaný čas. Pokud se dostaví na konzultaci později, nemusí jej poradce přijmout, pokud se v té době věnuje již jinému uživateli. Zájemce o službu, resp. uživatel je srozuměn s tím, že mimo konzultační hodiny bude služba poskytnuta pouze objednané osobě, a poskytnutí služby se tedy nedomáhá.
 • při havarijních a nouzových situacích ohrožujících bezpečnost (požár, živelná pohroma, únik vody, plynu, zdravotní indispozice klienta či pracovníka služby apod.) dbát zejména pokynů pracovníků případně poskytnout nezbytnou první pomoc a přivolat složky integrovaného záchranného systému.
 

Jakým způsobem můžete podat stížnost?

Každý uživatel (nebo jím zvolený zástupce) má právo na podání a řádné projednání své stížnosti, není-li spokojen s některým aspektem poskytované služby.

 

Stížnost lze podat
 • písemně do Formuláře stížností, do Schránky důvěry, vlastní písemnou formou,
 • elektronickou poštou (charita@veselinm.charita.cz, poradna@veselinm.charita.cz),
 • ústně kterémukoliv pracovníkovi zařízení,
 • telefonicky – 518 326 227 – Občanská poradna, 518 322 213 – Charita Veselí nad Moravou.
 Stížnost prověřuje pracovník nadřízený tomu, proti komu byla stížnost podána.

 

Pokud není uživatel spokojen s vyřízením stížnosti, může svou stížnost řešit prostřednictvím nezávislé instituce např.:
 • Městský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Veselí nad Moravou,
 • Krajský úřad, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám.3/5, Brno
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888.
 • Asociace občanských poraden, Sabinova 287/3, Praha 3 130 00,
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,
 • Referát specializovaných kontrol, ÚP Brno, Křenová 111/25,Trnitá, 602 00 Brno 2,
 • Soudní cestou k věcně a místně příslušnému soudu.
 
Termín vyřízení stížnosti
 • Akutní stížnosti se vyřizují do 5 dnů, akutnost případu posuzuje vedoucí OP společně s jeho přímým nadřízeným. U ostatních stížností je lhůta pro vyřízení 30 dní.
 
Odpovědi na stížnosti sdělí pověřený pracovník uživateli písemnou (možné je i elektronickou) formou.
Odpověď na stížnost zahrnuje rovněž informaci o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě doporučení dalších možností řešení. Při anonymním podání stížností bude výsledek vyřízení stížnosti sdělen písemně na nástěnce v čekárně občanské poradny.
 
 
Základní bezpečnostní informace v objektu na Masarykova 1769, Veselí nad Moravou
Protože obě kanceláře Poradny se nachází v prvním patře, je jedinou únikovou cestou z budovy schodiště vedoucí ke hlavnímu vchodu do budovy
 • práškový hasicí přístroj se nachází v čekárně OP, vedle dveří na WC.
Základní bezpečnostní informace v objektu na Masarykova 136, Veselí nad Moravou (kancelář na tř. Masarykově 136 je využívána pouze pro imobilní uživatele) jedinou únikovou cestou z budovy je hlavní vchod do budovy, který se nachází cca 3 metry od kanceláře Občanské poradny.
 • práškový hasicí přístroj se nachází v čekárně OP, přímo naproti kanceláře OP, vedle dveří na WC.