Pastorační asistence

 

Pastorační asistent:
Mobil:
Adresa:
E-mail:
Bc. Kristina Komoňová
731 626 081
Masarykova č. p. 136, 698 01 VNM
kristina.komonova@veselinm.charita.cz

Pastorační asistentka


Bc. Kristina Komoňová 
- pastorační asistent

 

Kdo je pastorační asistent

K jeho hlavním úkolům patří péče o duchovní rozměr příslušné Charity, spolupráce s farnostmi a péče o dobrovolníky Charity. Pastorační asistent je také většinou koordinátorem Tříkrálové sbírky a má na starosti péči o koledníky, které je třeba získat pro sbírku, ale také je připravit.

Cílová skupina

Pastorační asistence se zaměřuje jak na klienty/uživatele charitních služeb, tak i na samotné charitní pracovníky. 


Pastorační asistent
  • Spolupracuje se všemi vedoucími a pracovníky Charity. Zúčastňuje se pravidelných porad vedení Charity a dalších setkání středisek i všech charitních pracovníků, kde podává potřebné informace a návrhy. Má při nich modlitbu a duchovní slovo.
  • Navrhuje a zajišťuje pastorační službu v Charitě (např. biblické hodiny, modlitby za zaměstnance i uživatele služeb, živý růženec zaměstnanců a dobrovolníků, rozhovory s pracovníky Charity atp.). Připravuje různé pobožnosti a společenství modlitby v průběhu církevního roku s připomínkou patronů a svatých.
  • Usiluje o harmonické vztahy mezi pracovníky Charity.
  • Pečuje o duchovní i společenskou oblast svěřených osob. Informuje a zprostředkovává účast na duchovních cvičeních, obnovách a poutích pro pracovníky a dobrovolníky Charity.
  • Nabízí a zprostředkovává duchovní službu pro uživatele služeb Charity: návštěvy a rozhovory, zprostředkování kontaktu na kněze, zprostředkování přijetí svátostí, zvláště v pobytových zařízeních Charity, nabídka poutí atp.
  • Pečuje o pastorační rozměr sbírek (Postní almužna, Tříkrálová sbírka, …)
  • Je otevřen spolupráci s křesťanskými církvemi a organizacemi působícími na území Charity
  • Vyhledává vhodné činnosti pro zapojení dobrovolníků ve službách.
  • Aktivně získává dobrovolníky. Dbá na využití potenciálu dobrovolných spolupracovníků.
  • Koordinuje činnost dobrovolníků v rámci organizace. Spolupracuje při realizaci jednorázových dobrovolnických projektů.