Poslání Charity

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi.
(stanovy Charity Veselí nad Moravou)

 

Charita v rámci svých možností vyvíjí činnost v prospěch osob nebo skupin osob ve fyzické, materílní, psychické, duchovní nebo jiné nouzi, která může být způsobena jimi samotnými, jejich omezenými schopnostmi, původem, přesvědčením, příslušností k národnostní, etické nebo jiné menšině, zdravotním stavem nebo danou dispozicí, sociální situací, jejich okolím nebo jinými okolnostmi nezávisle na jejich vůli.
Tyto činnosti mají charakter pomoci, podpory, doprovázení, poradenství, vzdělávání, osvěty a prevence, případně jiné vhodné formy odpovídající dané situaci a možnostem Charity.

 

Mezi hlavní činností Charity patří:
  • charitativní (dobročinné) činnosti, tj. činnosti podpůrné a pomocné, například pořádání veřejných sbírek a dobročinných akcí, shromažďování finančních i jiných prostředků za účelem pomoci potřebným v České republice i v zahraničí a k propagaci a osvětě Charity a jejího díla,
  • humanitární činnosti spočívající v koordinaci a realizaci okamžité, následné a rozvojové pomoci a v spolupráci v souvislosti s katastrofami, živelnými pohromami a válečnými nebo etnickými konflikty,
  • zdravotnické činnosti spočívající v provozování nebo zřizování zdravotnických služeb a zařízení,
  • sociální činnosti spočívající ve zřizování zařízení nebo provozování sociálních služeb nebo aktivit podporujících sociální začlenění a předcházení sociálního vyloučení jednotlivců a skupin,
  • vzdělávací, výchovné, osvětové a preventivní činnosti spočívající ve zřizování zařízení nebo poskytování služeb v oblasti prevence, výchovy, vzdělávání a osvěty v oblasti služeb Charity,
  • duchovní činnosti spočívající v zajišťování služeb duchovní povahy a formace formou nabídky, zprostředkování, doprovázení a podpory, případně jinou vhodnou formou, která respektuje svobodu a důstojnost člověka,
  • dobrovolnické činnosti spočívající v organizování dobrovolnických aktivit na pomoc lidem v nouzi nebo zařízením a službám zřizovaným a provozovaným v rámci Charity a aktivit podporujících dobrovolnictví jako součást života lidí,
  • vytváření fondů na pomoc lidem v nouzi nebo zařízením a službám Charity.

Více informací naleznete ve Stanovách Charity Veselí nad Moravou.